USTAVNI SISTEM

Harun Išerić, Propusti u proceduri izbora novog sudije Ustavnog suda BiH iz Federacije BiH
Alena Kurspahić Nadarević i Mirza H.Omerović, Funkcionalna nezavisnost sudija i tužilaca u svjetlu disciplinske prakse VSTV-a BiH
Rusmir Šabeta, Podsticaji za unapređenje rada na složenim predmetima: uticaj sistema plata i naknada i ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija
Demirel Delić, Utjecaj plata/nadoknada sudija i tužilaca na efikasnost i kvalitet pravosuđa (unapređenje rada na složenim predmetima)
Edin Šarčević, Oduzimanje prava malobrojnim Hrvatima: o prigovorima integralnog HDZ-a
Edin Šarčević, Dopisivanja s reisom: ruganje sekularnosti
FCJP,  Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o zabrani negiranja ratnih zločina
Ervin Mujkić, Pravni položaj zdravstvenih radnika koji su pravosnažno osuđeni za krivično djelo i zdravstvenih radnika protiv kojih se vodi krivični postupak u postupcima prijema u radni odnos u javnim zdravstvenim ustanovama
Lejla Ramić, Ograničenja slobode kretanja u svjetlu odluke Ustavnog suda BiH
Edin Šarčević, Ukidanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BiH od 24. decembra 2018. godine. Presudi Suda BiH br. S1 3 U 032644 19 U od 19. 05. 2020.
Nenad Veličković, Autoritet neznanja: prosvjetna inspekcija Kantona Sarajevo iz ugla pravnog laika
Harun Išerić, Koronavirus u pravnom poretku BiH: kratka dijagnoza bolesti
Jasmin Muratagić, Ustavnost vanrednih mjera povodom pandemije COVID-19 u BiH
Nives Abdagić, Prednosti i slabosti novog sistema vrednovanja: iskustva sudija nakon prve godine, prijedlozi za izmjene i dopune
Nasir Muftić, Obavještenje o derogaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – pravi put za Bosnu i Hercegovinu?
Igor Cimeša, Zabrana i ograničenje kretanja: krivično djelo ili prekršaj?
Maja Mirković, Krivična odgovornost zbog širenja zaraznih bolesti i provođenje krivičnog postupka u F BiH na primjeru COVID-19
Nihad Odobašić, COVID-19 i Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH
Mirza H. Omerović, Nepravilnosti i neujednačenost u praksi disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca
Branko Perić, Razuman rok u krivičnom postupku: prijedlog za novi metodološki pristup prikupljanju i izvođenju tužilačkih dokaza
Demirel Delić, Prijedlog modela izbora predsjednika BiH – zaokret ka integraciji društva i delegitimiranju politike podjela
Ivan Šarčević, Kako ući u kulturu sjećanja?
Igor Popović, Dopustivost apelacija protiv odluka ustavnih sudova entiteta u Bosni i Hercegovini
Nikolina Bajić, Ustavni sud BiH i obustava odluka o povredi prava na suđenje u razumnom roku
Franjo Dragičević, Pravo na slobodu okupljanja u Republici Srpskoj – de lege lata i de lege ferenda
Demirel Delić, Novousvojeni Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini: izgradnja kvalitetnog pravosuđa ili atak na koncept nezavisnog pravosuđa?
Petar Mrkonjić, Apelacijska nadležnost Ustavnog suda BiH u odnosu na odluke entitetskih ustavnih sudova
Demirel Delić, Da li je prikupljanje i obrada podataka o imovini sudija u skladu sa ustavom i zakonom?
Sevima Sali-Terzić, Lažne diplome i pravo na privatnost
Emir Mehmedović i Selma Horić, Službenički sistem u F BiH: pravni partikularizam i a la carte primjena – uzroci i posljedice
Lejla Ramić, Pitanje ustavnosti dijela odredbe člana 395 Zakona o parničnom postupku Republike Srpske
Harun Išerić, Ustavnost člana 395 Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
CJP, Etnička struktura stalno zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH i Parlamentu Federacije BiH (novembar 2018. godine)
Samir Mušović, Aluminij d.d. Mostar na isteku mandata Vlade FBiH - oktobar 2018. godine
Demirel Delić, Izbor predsjednika Centralne izborne komisije – pravni aspekti i posljedice odluke
Branko Perić, Nekontrolisana tužilačka moć
Samir Sabljica, Zakon o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini - de lege lata i de lege ferenda
Senad Pizović, Analiza pravosuđa BiH s osvrtom na praktične probleme stranke u postupku
Nedim Ademović, Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2018: pravni triler bez hepienda?
Demirel Delić, Sistemske posljedice Odluke USBiH u predmetu U-23/14 – nužnost strukturalnih izmjena dvodomnog uređenja zakonodavnog tijela
Predrag Krsmanović, Troškovi upravnog spora
Vladimir Mikić, Komentar Nacrta Kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu
CJP, Aktualna reforma penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine: šta donosi novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju?
Petar Mrkonjić, Implementacija rezultata Općih izbora 2018. godine u odnosu na izaslanike Doma naroda Parlamenta FBiH
Nenad Veličković, Komentar Nacrta Kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu
Lejla Ramić, Novi model naplate RTV takse
Lamija Muftić, Zabrane negiranja genocida u EU, BiH i regionu: komparativno-pravni pregled
Aida Hunček-Pita, Zaštita ljudskih prava: Kako to rade ombudsmani Bosne i Hercegovine
Branko Perić, Sudbina neustavnih odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH (Ogled o jednom neuspjelom usaglašavanju)
Ena Gotovuša, Posebni pritvorski razlog „uznemirenje javnosti“ kroz praksu Ustavnog suda BiH
CJP, Zaštita korisnika financijskih usluga u Bosni i Hercegovini - uloga Ombudsmena za bankarski sustav
Branko Perić, Neefikasno pravosuđe i mjere za uspješno vođenje krivičnog postupka (kako je mjera zabrane napuštanja boravišta postala kazna)
Ervin Mujkić, Pravni i ekonomski aspekti dijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine
Harun Išerić, Politička instrumentalizacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH na primjeru oktobarskih zaključaka Vijeća
Petar Mrkonjić, Opća uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka sa osvrtom na kompatibilnost bosanskohercegovačkog sustava zaštite osobnih podataka sa novim europskim okvirom
Branko Perić, Uslovne kazne – pitanje kaznene politike ili politike procesuiranja
Tarik Haverić, Bosanskohercegovačko uređenje i većinsko odlučivanje
Branko Perić, Krivično djelo nesavjestan rad u službi i načela zakonitosti i pravne sigurnosti
Harun Išerić, Raspodjela nadležnosti prema Ustavu BiH
Igor Popović, Ograničenje naplate u izvršnom postupku na teret budžeta u BiH
Nurko Pobrić, Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine U-23/14 od 1. decembra 2016.
Demirel Delić, Analiza Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Zenice (put ka blagostanju ili srljanje u propast?)
Nenad Veličković, Obrazovanje u zakonopisnom žanru: teze za studiju slučaja
Paul Parin, Etnizacija politike (bivša Jugoslavija: od nacional-komunizma do „nacional-socijalizma“)
Bedrudin Nurikić, Usklađenosti zakonodavstva Bosne i Hercegovine u području kulture: osvrt na GAP-analizu iz maja 2012. godine
Harun Išerić, Institut razrješenja sudije Ustavnog suda BiH
Nurko Pobrić, Pravni status gradonačelnika Grada Mostara poslije isteka mandata
Zija Dizdarević, Monitoring uređivačke politike TVRS-a
Nurko Pobrić, Revizija rješenja o pravima iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i povoljnijeg penzionisanja
Demirel Delić, Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o neustavnosti Zakona o notarima
Blaženka Vojnović, Nadzor parkiranja i kažnjavanje– komunalna djelatnost?
Ivan Šarčević, Dan općine Prozor: Kako urediti političke odnose prizivom na prošlost?
Nurko Pobrić, Federalizam i konsocijacija za BiH – osvrt na jednu studiju
Bedrudin Nurikić, Sukob mišljenja institucija zaštite kulturnog naslijeđa (na primjeru rekonstrukcije/rehabilitacije Saračevića kuće u Jajcu)
Samir Sabljica, Primjena načela in dubio pro conventione u rješenjima Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine
Ane Jakšić i Aida Hunček-Pita, Izborni zakon BiH – izmjenama korak naprijed ili unazad
Amra Ohranović, Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH
Sreten Jugović, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske – kritički pogled
Zlatan Hrnčić, Nasilje u porodici - strateški pravci djelovanja u Bosni i Hercegovini
Sead Maslo, Politika i javna uprava: aspekti politizacije državne službe u Bosni i Hercegovini, trendovi politizacije versus reformska opredjeljenja
Nurko Pobrić, Osvrt na referendumsko pitanje o (ne)podržavanju pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine
Nurko Pobrić, Partijske koalicije i formiranje vlade
Merima Mujanović, Prikaz Izvještaj o reviziji zbirnih finansijskih izvještaja Ministarstva pravde Republike Srpske za period 01. 01 - 31. 12. 2014. godine
Edin Šarčević, Mišljenje o razgraničenju BiH i CG u području Sutorine
Merima Mujanović, Javna rasprava o razgraničenju BiH i CG u području Sutorine
Amer Džihana, Sloboda medija i sloboda izražavanja
Edin Šarčević, Da li je pretres redakcijske prostorije neustavan? Slučaj portala Klix.ba
CJP, Zakonska zaštita novinarskih izvora
Delila Klovo Kajić, Zapošljavanja u državnu službu: zloupotrebe stručnog ispita i kako ih otkloniti
Jasmin Muratagić, Kritički osvrt na Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske (ZJRM RS)
Tarik Haverić, Liberalizam prije liberalizma?
Irina Terzić, Diskriminacija religijskih manjina u Bosni i Hercegovini
Nedim Begović, Ustavni okvir i Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH: Normativna projekcija bosanskohercegovačkog sekularizma
Zija Dizdarević, Izbori u Bosni i Hercegovini 2014: ko je za, a ko protiv jačanja države
Ena Gotovuša, Neustavnost Odluke o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Republike Srpske (Odluka Ustavnog suda BiH broj U 10/14)
Jasmin Muratagić, Analiza člana 19 Zakona o radu FBiH u odnosu na Direktivu Vijeća Europske unije 1999/70/EC o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme
Goran Nezirović, Zastarijevanje potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim djelom zločina

Sana Čengić, Ocjenjivanje sudija u BiH
Omer Ćemalović i Ervin Mujkić, Prisilno zadržavanje i prisilni smještaj osoba sa duševnim smetnjama u zdravstvene ustanove - medicinski i pravni aspekti
CJP, Prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o Vladi Federacije BiH
Enesa Mrkaljević, Kako funkcioniše institucija ombudsmana u Bosni Hercegovini
Zlatan Meškić i Maja Čolaković, Odgovornost države za štetu uzrokovanu pogrešnom presudom – praksa Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u svjetlu prakse Suda Evropske unije
Rialda Ćorović, Novo maloljetničko krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine
CJP, Analiza Nacrta Zakona o sudovima BiH
Ena Gotovuša, Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH: nacrt, izmjene i dopune (ZOSPI BiH)
Frane Staničić, Nacrt prijedloga Zakona o državljanstvu Republike Srpske i njegova usklađenost s Ustavom BiH i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine
Mahir Muharemović, Krivična odgovornost članova Parlamentarne skupštine BiH za neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH i ESLJP: Ustavnopravna (ne)opravdanost
Bodo Weber, Odnos medija u Federaciji BiH prema pravosuđu: slučaj krize vlasti u (Federaciji) BiH 2012-2013.
Davor Trlin, Uloga VSTV BiH u imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija: stanje i perspektive
Amra Ohranović, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu
Branko Perić, Tenzije između pravosuđa i politike: Da li najavljene izmjene Zakona o VSTV rješavaju probleme?
Tarik Haverić, Vladavina prava ili vladavina zakona?
Majda Behrem-Stojanov, Razvoj integrativnih procesa u BiH u kontekstu provedbe CEFTA – trgovina uslugama nova šansa za integraciju regiona i BiH?
Mahir Muharemović, Selekcija nosilaca pravosudnih funkcija u BiH - kritički osvrt sa prijedlozima
Emina Hasanagić, Reguliranje državne pomoći u pravu Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracionih procesa
Živorad Rašević, Vojna disciplina u pravnoj državi: Silent leges inter arma?
Ervin Mujkić, (Ne)zakonitost imenovanja upravnih odbora javnih ustanova u Tuzlanskom kantonu
Amra Ohranović, Stranačka legitimacija organa uprave u upravnom postupku i upravnom sporu
Amela Kadrić, Izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini: Ukidanje sukoba interesa
Amra Ohranović, Punomoć u upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
Amela Kadrić, Raspodjela ključnih funkcija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Sevima Sali-Terzić, Anonimizacija ili cenzura sudskih odluka? Problemi s Pravilnikom Suda BiH
Edin Šarčević, Mišljenje o kršenju zabrane diskriminacije pitanjima 23 do 25 popisnog obrasca P-1 kojim se prikupljaju bitne činjenice o popisu stanovništva BiH 2013. godine | Dodatak 1 | Dodatak 2
Amela Kadrić, Medijski sporovi u BiH: Deset godina sudske prakse u sporovima za zaštitu od klevete
Amra Ohranović, Kultura i kulturno-historijsko naslijeđe u Bosni i Hercegovini: Zakonodavno-pravni okvir
Srđan Arnaut, Komisija za raseljena lica i izbjeglice (CRPC) – pravno nasljeđe | Dodatak analizi
Azra Miletić, Institut vremenskog važenja zakona u predmetima ratnih zločina pred Sudom BiH
Manfred Dauster, Ustav Bosne i Hercegovine: Nesavršena država - diskurs
Sanel Karađuz, Da li je potrebna reforma penzionog sistema u BiH?
Boris Tihi, Globalna ekonomska kriza, političke nesigurnosti i mogućnosti za reforme u Bosni i Hercegovini
Davor Vuletić, Državna pomoć: izazovi transpozicije političkog i pravnog okvira EU u Bosni i Hercegovini 
Monika Mijić, BiH pred Europskim sudom za ljudska prava
Adnan Ćerimagić, Zatvorski sistem u Bosni i Hercegovini i europski zatvorski standardi
Aida Hunček-Pita, Usvajanje budžeta Republike Srpske za 2011. i Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2011: pitanje ustavnosti
Elvedin Jusufbašić, Organizacija fiskalne politike na nivou Bosne i Hercegovine
Sead Traljić, Analiza realizacije ciljeva reforme policije kroz ustavna i zakonska rješenja
Maida Behrem-Stojanov, Neposredni izbori načelnika opština u BiH
Aida Hunček-Pita, Da li je u Bosni i Hercegovini moguće uspostaviti sistem socijalne zaštite na državnom nivou: pravni osnov i potreba njihove dopune/izmjene
Nejra Orić, Manjkavosti upravnog postupka u postupku eksproprijacije
Ervin Mujkić, Sistem zdravstva u Bosni i Hercegovini: stanje i pravci moguće reforme

Referendum:

FCJP, Entitetski referendum o predmetima iz državne nadležnosti i formiranje vlasti u Federaciji BiH
Zlatan Begić, Referendum i njegova (zlo)upotreba: pravni aspekt
Manfred Dauster, Narod odlučuje – direktna demokratija u Njemačkoj: pregled kao razmišljanje za Bosnu i Hercegovinu 
Aida Hunček-Pita, Referendum u Bosni i Hercegovini
Davor Trlin, Problem referenduma u BiH

Državna imovina:

Odluka Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 1/11 - državna imovina
Ena Gotovuša, Zakoni o katastru Republike Srpske: Političko poigravanje sa pravom na imovinu
Ervin Mujkić, Državna imovina u Bosni i Hercegovini - geneza problema
Emir Mehmedović, Državna imovina u Bosni i Hercegovini: državno ili entitetsko vlasništvo – javnopravni pogled
Ena Gotovuša, Pitanje državne imovine u BiH – postoji li rješenje?
Edin Šarčević, Stručno mišljenje u predmetu državna imovina U 1/11  B/H/S | English

USTAVNE PROMJENE

Nerzuk Ćurak, Pledoaje za javno djelovanje: Politika i politička filozofija pravnih preporuka
Aleksandra Martinović, Osvrt na Preporuke za izmjenu Ustava Federacije BiH u odnosu na Poglavlje C (Sudska vlast Federacije) Ustava Federacije BiH
Enver Kazaz, Bosanskohercegovačka politička kriza i promjena ustava Federacije BiH
Nedim Kulenović, (Ne)konzistentnost „diferenciranog građanstva“ u Preporukama za promjenu Ustava Federacije BiH
Denis Hadžović, Nastaviti politički dijalog i promijeniti Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
CJP, Stav CJP o SDP-HDZ-prijedlogu za usklađivanje Aneksa 4 (Ustava BiH) sa zahtjevima Odluke Sejdić/Finci
Edin Šarčević, Projekcija Ustava BiH  B/H/S | English
Nedim Kulenović, Inja Hadžialić-Bubalo, Korajlić Mirza, Presuda Sejdić i Finci protiv BiH: Konkretne posljedice - prvi pregled  
Faris Vehabović, Zašto neće doći do sistematskih ustavnih promjena?    
Mirza Korajlić, Izborni modaliteti Predsjedništva BiH (poticaj odluke Sejdić/Finci)
SDP/SNSD prijedlozi za promjenu zakona:
Nermin Tipura, Aktuelni prijedlog izmjena Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini
CJP, Analiza Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Amela Methadžović, Izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH
Mirsad Talić, Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
CJP, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
CJP, Aktuelni prijedlog izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Sevima Sali-Terzić, Tužilaštva u političkom sporazumu SDP/SNSD: Nezavisno ili političko pravosuđe
Milena Savić, Prijedlog Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

STATUT GRADA MOSTARA

Damir Sadović, Neki aspekti implementacije odluke Ustavnog suda BiH U-9/09 za Grad Mostar 
Nurko Pobrić, Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – utjecaj na izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Mostara
Zvonko Mijan, Duktus Odluke Ustavnog suda BiH broj U 9/09 o ustavnosti Izbornog zakona BiH i Statuta Grada Mostara
Božo Žepić, Uzroci i posljedice donošenja i (ne)primjenivanja Statuta Grada Mostara i Odluke Ustavnog suda BiH
Suad Arnautović, Politička predstavljenost u Mostaru – od etničkog ka teritorijalnom i građanskom

UPRAVNOSUDSKA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI

Jelena Ivanović, Spor pune jurisdikcije u upravno-sudskoj praksi Republike Srbije
Nurko Pobrić, Upravni spor u Federaciji BiH – mogućnost odlučivanja u sporu pune jurisdikcije
Predrag Krsmanović, Organizacija i nadležnost upravnih sudova i upravni spor pune jurisdikcije u Bosni i Hercegovini
Tamara Bogdanović, Prvostupanjski upravni spor u Republici Hrvatskoj
Zlatko Kulenović, Karakteristike normativnog uređenja upravnog spora u BiH i uspostava upravnih sudova

OBRAZOVANJE PRAVNIKA

Ena Gotovuša, Izučavanje predmeta ustavno pravo u sistemu visokog obrazovanja u BiH | Prilog analizi
Ena Gotovuša, Međunarodno javno pravo u sistemu visokog obrazovanja u BiH
Lamija Tanović, O visokom obrazovanju u BiH

JAVNE NABAVKE

Samir Mušović, Procedure javnih nabavki u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine
Ivan Šprajc, Nešto novo, nešto staro, nešto posuđen - pregled novog hrvatskog Zakona o javnoj nabavi
Enesa Mrkaljević, Novi zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini: Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B
Enesa Mrkaljević, Nabavka intelektualnih usluga fizičkih osoba: Primjena Zakona o javnim nabavkama BiH
Rifat Zlomužica, Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt „Andrićgrad“ | Dodatak analizi
Rifat Zlomužica, Javne nabavke u BiH: Slabosti i nedorečenosti zakonskih rješenja
Rifat Zlomužica, Uporedna analiza pravne zaštite u javnim nabavkama
Džemal Klepić, Javne nabavke – postojeća i nova rješenja: Usporedba važećeg zakona i novog nacrta  
Dušanka Marinković Drača, Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj

VANJSKA POLITIKA

FCJP, Proces imenovanja ambasadora u Bosni i Hercegovini
FCJP, Vanjska politika BiH
Sabine Willenberg, Bilateralni odnosi BiH sa susjednim državama Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom | Dodatak analizi

SUDSKA PRAKSA

Nurko Pobrić, Osvrt na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neusklađenosti člana 3 b) Zakona o praznicima Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine
Demirel Delić, Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti 9. januara ,,Dana Republike Srpske”
Kristina Čuturić, Presuda Ustavnog suda BiH: Zakona o praznicima entiteta RS
Dino Abazović, Stručno mišljenje za raspravu u predmetu U-3/13 (ocjena ustavnosti članova 2.b] i 3.b] Zakona o praznicima Republike Srpske)
Sevima Sali-Terzić, Prikaz presude Vrhovnog suda o segregaciji u javnom obrazovanju
Neven Akšamija, Član 112 Zakona o prostornom uređenju Unsko–sanskog kantona (Stručno mišljenje o usaglašenosti sa Ustavom BiH i Ustavom FBiH kao i sa Zakonom o upravnom postupku FBiH)
Nurko Pobrić, Član 112 Zakona o prostornom uređenju Unsko–sanskog kantona (Stručno mišljenje o poziciji uzgredna stranka u upravnom postupku prema čl. 112 kantonalnog Zakona o prostornom uređenju i njegovoj usklađenosti sa Zakonom o upravnom postupku FBiH i ustavima FBiH i BiH)
Zlatan Meškić, Jurisdikcija Suda EU u praksi Suda BiH, Sudska praksa: Povodom Odluke Suda BiH br. S1 3 U 005412 10 Uvl od 15. 03. 2012, M.R.M. Ljubuški/ASA Auto d.o.o. Sarajevo (ASA Auto)
Aida Hunček-Pita, Umijeće nelogičnog zaključivanja: Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – U 2/11 (Ocjena ustavnosti Zakona o budžetu Republike Srpske za 2011. i Odluke o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2011.)
Odluka Evropskog suda za ljudska prava o zabrani nošenja burke u Francuskoj

HRVATSKA

Morana Briški, Ograničavanje privatnosti u uvjetima pandemije u Republici Hrvatskoj
Nikolina Katić, Ograničenje prava na slobodu kretanja u vrijeme izvanrednog stanja prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Nikolina Katić, Derogacija Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda tijekom borbe protiv pandemije virusa COVID-19
Alen Rajko, Troškovi upravnog spora u Hrvatskoj – utvrđivanje gradiva uz pomoć Ustavnog suda
Bosiljka Britvić Vetma, Dijalog između nacionalnih upravnih sudova, sudova Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
Nikolina Katić, Presumpcija nevinosti kao jedno od temeljnih načela poštenog suđenja u kaznenom postupku
Nikolina Katić, Morana Briški i Mate Bašić, Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku (1997–2018)
Ivan Šprajc, Imenovanje članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave: vladavina prava ili vladavina birokracije?
Snježana Horvat–Paliska, Novi ustroj sudova u Republici Hrvatskoj
Nikolina Katić, Liječnička pogreška kao povreda ljudskih prava
Jakša Barbić, Odgovornost članova uprave društava kapitala za štetu pričinjenu društvu i članovima društva - građanskopravni aspekti i zaštitne mjere
Marko Turudić, Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku
Frane Staničić, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-II-6111/2013 – jurisdikcijski voluntarizam?
Desanka Sarvan, Usluge od općeg gospodarskog interesa u Europskom pravu
Alen Rajko, Načelo ne bis in idem i disciplinski postupak – prije i nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu A. i B. protiv Norveške
Desanka Sarvan, Ljudsko pravo na vodu u hrvatskom zakonodavstvu – de lege lata i de lege ferenda
Vlaho Bassegli Gozze, Institut zastare u hrvatskome poreznom pravu - dugogodišnja otvorena pitanja i mogući odgovori na njih
Nataša Novaković, Ugovor o radu na određeno vrijeme i pravo na otpremninu – europska, hrvatska i regionalna perspektiva (povodom presude Suda EU u predmetu C-596/14)
Jasna Barberić, Republika Hrvatska kao dio Zapadno-balkanske rute: tri mjeseca na tri lokacije s izbjeglicama i migrantima u Hrvatskoj
Mihovil Rismondo, Uredba Europske Unije 883/2004 i ugovori o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije
Teo Giljević, Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje
Antun Žagar, Primjena pravnih shvaćanja Europskog suda za ljudska prava o pravu na mirno uživanje vlasništva u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola
Alen Rajko, Povodom ustavnosudskog ukidanja članka 79. hrvatskog Zakona o upravnim sporovima – prijedlog novog uređenja troškova upravnog spora
Tamara Bogdanović, Međunarodna i privremena zaštita (azil i supsidijarna zaštita) u Republici Hrvatskoj
Damir Juras, Sprječavanje nereda na športskim natjecanjima u zakonodavstvu i praksi Republike Hrvatske
Dubravka Bevandić, Osvrt na prvu novelu hrvatskog Zakona o pravu na pristup informacijama
Marko Turudić, Antikoruptivne mjere u novom javnonabavnom regulatornom okviru Europske unije
Alen Rajko, Upravnosudski nadzor zakonitosti općih akata u Hrvatskoj – potreba širenja aktivne legitimacije
Petar Bačić, O izboru sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Igor Vidačak, Sudjelovanje javnosti u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
Anamarija Musa, Europska regulacija ponovne uporabe informacija
Lara Barberić, Postupak izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude donesene u predmetima protiv Republike Hrvatske
Marko Turudić, Rješavanje sporova pred hrvatskim regulatornim tijelom u elektroničkim komunikacijama
Višnja Ljubičić, Ovlasti hrvatske Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima obiteljskog nasilja – slučajevi i praksa
Nevenka Baran, Pravo Europske unije u svjetlu početnih hrvatskih iskustava u članstvu Unije
Davor Derenčinović, Doprinos Ustavnog suda Republike Hrvatske u definiranju okvira za tumačenje ustavne odredbe o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u vrijeme pretvorbe i privatizacije
Bosiljka Britvić Vetma, Sporna pitanja u ozakonjenju bespravno sagrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj
Nataša Novaković, Analiza instituta minimalne plaće u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije
Alen Rajko, Poslovne tajne javnih poduzeća u hrvatskoj legislativi i pravnoj praksi
Frane Staničić, Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice – pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države
Daria Pugel, Primjena europskog prava u tumačenju domaćih propisa u razdoblju prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Dražen Jakovina, Vrednovanje rada sudaca u Republici Hrvatskoj: prikaz Metodologije izrade ocjene sudaca

Nataša Novaković, Institut agencija za privremeno zapošljavanje: zakonodavni okvir u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini
Nataša Novaković, Kritički osvrt na novi hrvatski Zakon o radu
Jadranko Jug, Reorganizacija hrvatskog pravosudnog sustava
Lana Ofak i Paula Jelić, Pravna zaštita građana od prekograničnog onečišćenja zraka
Jasna Barberić, Azil u Republici Hrvatskoj godinu dana nakon ulaska u Europsku uniju
Antun Žagar, Pravna zaštita od nezakonitog postupanja u djelatnosti obrane od poplava u Republici Hrvatskoj
Alen Rajko, O nekim otvorenim pitanjima primjene hrvatskog Zakona o ustanovama
Mihovil Rismondo, Ugovori o socijalnom osiguranju između država sljednica bivše SFR Jugoslavije i stjecanje mirovine zbrajanjem staža iz više država sljednica
Miljenko Giunio, Nadležna tijela i postupci u Hrvatskoj kao državi izvršenja kod provedbe europskoga uhidbenog naloga (marginalije uz dva recentna slučaja)
Nataša Novaković, Novi hrvatski Zakon o radu – analiza inicijative Vlade i pregovora socijalnih partnera
Alen Rajko, Početak provedbe reforme upravnog spora u Hrvatskoj
Slavica Banić, Pregled i smjer razvitka ustavnosudskih standarda za zaštitu ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
Alen Rajko, Izvršenje presuda upravnih sudova u Hrvatskoj – otvorena pitanja i mogućnosti njihova rješavanja
Višnja Ljubičić, Uvođenje zdravstvenog (uključujući spolnog) odgoja u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Frane Staničić, Posebni zakoni kao rješenje investicijskih problema u Republici Hrvatskoj: Zakon o igralištima za golf i Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Davor Derenčinović, Vremensko ograničenje primjene hrvatskog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – na marginama (još) jednog zakonodavnog eksperimenta
Dubravka Akšamović, Pravo sporta u Hrvatskoj - aktualna pitanja i dvojbe
Ivan Šprajc, Obveze tijela javne vlasti prema hrvatskom Zakonu o pravu na pristup informacijama
Teodor Antić, Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja – novi izvor prava? 
Anđa Karlović, Utjecaj odluka Europskog suda za ljudska prava na formiranje procesnih pravila parničnog postupka uz poseban osvrt na hrvatsko zakonodavstvo i praksu
Aleksandra Jozić-Ileković, Kako unaprijediti izbornu administraciju u Hrvatskoj?
Dario Đerđa, Upravni ugovor u hrvatskome pravnom sustavu – regulacija i prostor za njeno poboljšanje
Tamara Mirković-Matulović i Miomir Matulović, Uknjižba prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama koje koriste jedinice lokalne samouprave
Nives Kopajtich-Škrlec, Područno ustrojstvo u Republici Hrvatskoj, problemi i perspektiva
Aida Grgić, Hrvatska pred Europskim sudom za ljudska prava
Gordan Struić, Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske – iskustva, prijepori i moguća rješenja
Alen Rajko, Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela u Hrvatskoj – koristan, ali loše normiran upravnoprocesni institut
Nives Kopajtich-Škrlec, Iskustva i problemi decentralizacije u Hrvatskoj
Alen Rajko, Antinomije u hrvatskom zakonodavstvu na području informacijskoga upravnog prava

SRBIJA

Darko Simović, Ustavni amandmani iz nužde – kritički osvrt na ustavnu reformu sudske vlasti
Ana Stevanović, Sloboda medija za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji
Miloš Stanić, Težnja ka nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije: nedostatak modela
Darko Simović, Vanredno stanje u Srbiji: ustavni okvir i praksa povodom pandemije COVID-19
Stefan Andonović, Analiza Regulatornog tela za elektronske medije u Republici Srbiji
Ivan Duzlevski, Pranje novca
Nataša Plavšić, Pravni položaj zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
Stefan Andonović, Troškovi upravnog spora u Republici Srbiji
Ana Stevanović, Pravosudna akademija u Republici Srbiji: velika očekivanja na nejakim plećima
Stefan Andonović, Pravo na odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku u Republici Srbiji
Irena Pejić, Predlog za promenu Ustava Srbije – tehnika ustavne revizije
Tijana Perić Diligenski, Implementiranje antikoruptivnih standarda Ujedinjenih nacija iz perspektive pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije
Smilja Obradović, Analiza Zakona o lobiranju Republike Srbije
Darko Simović, Uzroci prezidencijalizovanja parlamentarizma i dometi ustavnog inženjeringa u Republici Srbiji
Milan Jovanović, Izborni i partijski sistem u funkciji prezidencijalizacije parlamentarizma u Srbiji
Predrag Dimitrijević i Jelena Vučković, Analiza medijskog zakonodavstva u Republici Srbiji
Dejan Vučetić i Dejan Dabić, Istine i kontroverze kinematografskog prava u Srbiji. O jednom neopravdano (pravno) zanemarenom obliku umetničke slobode izražavanja
Dejan A. Milić, Pantoflaža kao poseban oblik sukoba interesa javnih funkcionera u pravnom sistemu Republike Srbije
Vida Petrović Škero, Nacrt amandmana na ustavne odredbe o pravosuđu i mišljenje Venecijanske komisije br. 921/2018 o Nacrtu amandmana
Radomir Zekavica, Uloga Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije u ujednačavanju sudske prakse i njene kontroverze – slučaj Nacionalne službe za zapošljavanje
Miroslav Đorđević, Afirmativna akcija – kvote za pripadnike manje zastupljenog pola u izbornom pravu Srbije
Lazar Lazović, Istorijat uticaja zakonodavne vlasti na nadležnosti Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva u Republici Srbiji
Gordana Krstić, Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u srpskom pravnom poretku – manjkavosti zakonske regulative i praktični efekti
Anđela Bogojević, Mere bezbednosti medicinskog karaktera prema neuračunljivim licima u sistemu krivičnih sankcija - nedostaci u srpskom zakonodavstvu i moguća alternativa
Smilja Spasojević, Šta traže srpski tužioci u sklopu promena Ustava Republike Srbije?
Savo Manojlović, Pravni aspekt isključenja iz političke stranke - slučaj Vuka Jeremića
Milovan Nikolić, Uticaj na ishode pravosudnih postupaka kroz primenu instituta odloženog krivičnog gonjenja i korelacija sa drugim alternativnim načinima rešavanja krivičnih postupaka
Verica Jakovljević, Iz prakse Evropskog suda za ljudska prava o primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vreme ekonomske krize
Gordana Krstić, Lazar Lazović i Jelena Gajić, Sudijski i tužilački pomoćnici i Pravosudna akademija – konkurenti ili oponenti?
Siniša Trifunović, Izbor pravosudnih funkcionera u Republici Srbiji: Pravni model izgradnje ili razgradnje sistema
Ivan Duzlevski, Zaštita žrtve u krivičnom postupku
Milica Adamović, Novine koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku u Republici Srbiji
Nikola Pantelić, Sistem alternativnih krivičnih sankcija u pravnom sistemu Republike Srbije
Milica Adamović, Tradicionalna sopstvena sredstva EU – ocena spremnosti Srbije za primenu regulative EU
Gordana Krstić, Besplatna pravna pomoć u Republici Srbiji
Zorka Pantelić, „Milenković v. Serbia“ - poštovanje načela ne bis in idem ili „pravda“ na bis?
Vladimir Mikić, Sudska kontrola dužine trajanja pritvora u Republici Srbiji u svetlosti primene člana 5 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Bojana Todorović, Specijalizacija sudija Upravnog suda u materiji azila – uvođenje specijalizovanih veća kao faktor unapređenja efikasnosti?
Smilja Spasojević, Razrešenje sudija i predsednika sudova u Republici Srbiji
Milica Adamović, Poslovna infrastruktura u Republici Srbiji - pravni aspekt i doprinos ujednačavanju razvoja
Mihajlo Vučić, Perspektive implementacije Seveso III Direktive u zakonodavstvo Republike Srbije
Darko Simović, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija u svetlosti Ustavnog suda Srbije
Gordana Krstić, Izbor nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji
Ana Stevanović, Neopravdana diskriminacija sudija prekršajnih sudova u Republici Srbiji
Nikola Pantelić, Pravni i društveni aspekti krivičnog dela nasilje u porodici u Republici Srbiji
Bojana Todorović, Načela dobre uprave – primena u upravno-procesnom pravu Republike Srbije
Vladimir Mikić, Nepotpuni monizam u ustavnom poretku Republike Srbije: zašto je a posteriori potvrđivanje međunarodnih ugovora loše rešenje?
Mihajlo Vučić, Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja životne sredine u pravnom sistemu i društvenoj zbilji Republike Srbije
Milica Adamović, Sprovođenje Ustava Republike Srbije u oblasti ujednačavanja razvoja - trenutno stanje i izazovi na putu ka Evropskoj uniji
Ana Brkić i Ana Stevanović, Pravosudna akademija u Republici Srbiji u raskoraku između proklamovanog i stvarnog
Anja Bezbradica, Pravna priroda arbitražnog rešenja u radnom sporu u Republici Srbiji
Gordana Krstić, Tužilački pomoćnici u Republici Srbiji – pravni položaj i perspektive
Dejan A. Milić, Nepotizam – poseban oblik sukoba interesa javnih funkcionera (Mali osvrt na ustavni i zakonski okvir za sprečavanja nepotizma u zemljama zapadnog Balkana i praksu Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji)
Bojana Todorović, Elektronska uprava u Republici Srbiji – Izazovi modernizacije javne uprave
Smilja Spasojević, Disciplinska odgovornost sudija u Republici Srbiji u regulativi i praksi: prikaz zakonskih rešenja, najčešćih razloga odgovornosti i okolnosti koje su dovele do povećanog broja procesuiranja disciplinskih prekršaja
Gordana Krstić, Vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u Republici Srbiji
Uroš Novaković, Uloga centra za socijalni rad i suda kao nosilaca javnih ovlašćenja u postupku lišenja poslovne sposobnosti u Republici Srbiji
Bojana Čučković, Kritički osvrt na Zakon o azilu i njegovu primenu od strane upravnih i sudskih organa Republike Srbije

Filip Bojić, Reforma prava na starosnu penziju u Srbiji: između čekića budžetskog deficita i nakovnja socijalne pravde
Smilja Spasojević, Vrednovanje rada sudija u Republici Srbiji
Nataša Rajić, Tajnost komunikacija i zaštita bezbednosti Republike - povodom jedne odluke Ustavnog suda Srbije
Maja Nastić, Izborni sporovi - odnos Upravnog i Ustavnog suda Srbije
Dragana Kolarić, Lišenje života iz samilosti u Krivičnom zakoniku Srbije – odredba koja nije dobila svoje otelotvorenje u sudskoj praksi
Ivan Đokić, Novčana kazna u srpskom krivičnom pravu
Igor Gvozdić, Osvrt na zakonodavni postupak u Republici Srbiji i predlozi za njegovo unapređenje
Đorđe Marković, Doprinos Visokog saveta sudstva (ne)zavisnosti pravosuđa u Republici Srbiji
Vladimir Mikić, Zakon o političkim strankama pred Ustavnim sudom Srbije
Sreten Jugović, Pravni režim javnih okupljanja u Republici Srbiji
Đorđe Marković, Princip slobodnog mandata u Ustavima Republike Srbije od 1990. i 2006. godine
Luka Glušac, O potrebi unapređivanja zakonskog okvira za rad Zaštitnika građana
Jasmina Benmansur, Upis činjenica u matičnu knjigu rođenih – rešavanje problema lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih u Republici Srbiji
Vladimir Mikić, Status i uloga preambule u Ustavu Republike Srbije
Tijana Šurlan, Transplantacija i trgovina ljudskim organima, tkivima i ćelijama – međunarodnopravni i nacionalnopravni normativni okvir
Vladimir Đurić, Zakonsko uređivanje pravnog položaja crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji: od osporavanja do unapređivanja
Dragana Kolarić, Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije
Ivan Đokić, O kazni zatvora u srpskom krivičnom pravu
Marija Draškić, Ustav Srbije: Striktna ili kooperativna odvojenost crkve i države?
Mirjana Drenovak Ivanović, Zakon o zaštiti životne sredine u Srbiji: postojeća rešenja i pravci noveliranja
Sreten Jugović i Slobodan Miletić, Unapređenje normativne funkcije kao uslov za poboljšanje stanja bezbednosti u Republici Srbiji
Vladan Joksimović, Srbija pred Evropskim sudom za ljudska prava
Marija Draškić, Transseksualnost pred Ustavnim sudom Republike Srbije

CRNA GORA

Danilo Ćupić, Garancija nezavisnosti i samostalnosti sudstva u Ustavu Crne Gore - potreba za revizijom ustavnog rješenja
Danilo Ćupić, Garancije nezavisnosti Ustavnog suda u Ustavu Crne Gore
Go to top